62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
 
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.20.Z Działalność fotograficzna
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet